Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Pomoc Społeczna

 

 

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE KŁODAWA

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej na szczeblu gminnym jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać samodzielnie. Polega ona w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Na terenie gminy Kłodawa zadania te są realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
66-415 Kłodawa ul. Kościelna 10
tel. (95) 7310-046 lub 7216-663

e-mail: opsklodawa@wp.pl

NIP: 599-20-45-668

Regon 003132162

Godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.00; wtorek-czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.klodawa.gopsinfo.pl

Przepisy ustawy o pomocy społecznej wyliczają katalog zadań, które mają realizować gminy. Zadaniem obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Powinna ona uwzględniać tworzenie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ważnym elementem tej strategii jest też tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz praca socjalna. Kolejną istotną grupę zadań obowiązkowych stanowią świadczenia pieniężne (przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych). W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych gmina organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania tych osób, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kieruje też do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ponadto obowiązkami samorządu lokalnego są: dożywiania dzieci, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, sprawienie pogrzebu (w tym osobom bezdomnym) oraz pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Zasady udzielania pomocy społecznej - świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu. Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Karolina Niciejewska
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x